รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
type สถานี เวลา เนื่อข่าว ผู้ส่งข้อมูล
SA ท่าราชวรดิฐ 1000 07002KT 9000 HZ FEW300 30/16 A2985 YJ